رشد

جزئیات :

سن  : 28-19

میزان مصرف (گرم به ازای هر جوجه) : 1000

انرژی قابل متابولیسم : 3015

پروتئین خام : 18/07

کلسیم: 0/90

فسفر قابل دسترس: 0/44

فیبر خام : 3/70

سدیم : 0/16

تعادل الکترولیت جیره : 209

لایزین قابل هضم : 0/98

متیونین قابل هضم  : 0/49

متیونین + سیستئین قابل هضم : 0/75

ترئونین قابل هضم : 0/67

تریپتوفان قابل هضم: 0/19

آرژنین قابل هضم : 1/09

کاتالوگ و فایل : :

عنوانمشاهده
رشددانلود

تصویر

© 2015 مجتمع کشت و صنعت سبزدشت. All Rights Reserved.

ابتدای صفحه