پایانی 1

جزئیات :

سن  : 42-29

میزان مصرف (گرم به ازای هر جوجه) : 2500

انرژی قابل متابولیسم : 3060

پروتئین خام : 17/7

کلسیم: 0/86

فسفر قابل دسترس: 0/42

فیبر خام : 3/66

سدیم : 0/16

تعادل الکترولیت جیره : 206

لایزین قابل هضم : 0/92

متیونین قابل هضم  : 0/47

متیونین + سیستئین قابل هضم : 0/72

ترئونین قابل هضم : 0/63

تریپتوفان قابل هضم: 0/18

آرژنین قابل هضم : 1/02

کاتالوگ و فایل : :

عنوانمشاهده
پایانی 1دانلود

تصویر

© 2015 مجتمع کشت و صنعت سبزدشت. All Rights Reserved.

ابتدای صفحه