محصولات سبزدشت

جزئیات :
استارتر

سن  : 18-8

میزان مصرف (گرم به ازای هر جوجه) : 600

انرژی قابل متابولیسم : 2970

پروتئین خام : 20/1

کلسیم: 0/93

فسفر قابل دسترس: 0/45

فیبر خام : 3/69

سدیم : 0/17

تعادل الکترولیت جیره : 213

لایزین قابل هضم : 1/08

متیونین قابل هضم  : 0/53

متیونین + سیستئین قابل هضم : 0/81

ترئونین قابل هضم : 0/75

تریپتوفان قابل هضم: 0/21

آرژنین قابل هضم : 1/17

کاتالوگ و فایل :
عنوانمشاهده
استارتردانلود
تصویر

©Baraiand کلیه حقوق مادی و معنوی حفوظ می باشد