پایانی 2

جزئیات :

سن  : 43 تا کشتار

میزان مصرف (گرم به ازای هر جوجه) : بسته به سن کشتار متغیر میباشد

انرژی قابل متابولیسم : 3070

پروتئین خام : 17/2

کلسیم: 0/80

فسفر قابل دسترس: 0/39

فیبر خام : 3/60

سدیم : 0/16

تعادل الکترولیت جیره : 200

لایزین قابل هضم : 0/88

متیونین قابل هضم  : 0/45

متیونین + سیستئین قابل هضم : 0/69

ترئونین قابل هضم : 0/61

تریپتوفان قابل هضم: 0/17

آرژنین قابل هضم : 0/98

کاتالوگ و فایل : :

عنوانمشاهده

تصویر

© 2015 مجتمع کشت و صنعت سبزدشت. All Rights Reserved.

ابتدای صفحه